Descripció

Les gelosies Gradpanel Sèrie CL W 80 Thermopine estan formades per lamel·les fixes de fusta, amb una secció rectangular de 80x15 mm. 

Les lamel·les de fusta de pi termotractada Finger Joint, amb un lasur transparent d’origen, aporten un alt valor estètic, calidesa i elegància a les façanes dels edificis on s’instal·len. Al mateix temps contribueixen de manera decisiva a millorar el confort interior. 

Les gelosies CL W 80 Thermopine tenen la mateixa aparença, tant si s’observen des de l’interior com de l’exterior de l’edifici. Combinant lamel·les de diferents models de la mateixa sèrie, es poden obtenir configuracions mixtes, i disposant les lamel·les juntes a tocar, es poden aconseguir paraments sense solució de continuïtat aparent. 

Totes les lamel·les de fusta que utilitzem provenen de silvicultura sostenible i disposen dels certificats PEFC i FSC.

 

Infografia característiques de les gelosies de fusta Gradpanel Serie CL W 80 thermopine

Tecnical descriptionExpand all

 

Gradpanel Sèrie CL W 80 Thermopine

 
Taula de característiques de les gelosies de fusta Gradpanel Serie CL W 80 thermopine
 
La possibilitat de poder separar més les lamel·les, segons requeriment del projecte, ajuda a les reduccions del cost del conjunt.
Instal·lació en obra de marcs amb lamel·les muntades per a totes les aplicacions possibles.
 
Aplicacions i definicions:
 
Paramento icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Parament per a revestiments d'edificis a mode de façanes ventilades o murs cortines, realitzades amb protecció solar de lamel·les en continu, orientables o fixes amb possibilitat de diferents inclinacions, fixades a suports-biguetes ocultes o muntants ocults.
 
Fijo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Marc Fixe per a panells fixos en buits o revestiments de façanes format muntants vistos o entre marcs vistos amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
corredero icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Correder de panells mòbils, desplaçables horitzontalment per carrils guies situats a l'interior o exterior de les façanes, format per fulles amb marcs vistos amb ferratges i rodaments per al desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
practicable pivotante icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Practicable Pivotant de panells mòbils amb pivotació sobre un eix vertical prop de l'extrem del panell, format per fulla de marc vist amb ferratges pivotants per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
 corrugable pivotante icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Corrugable Pivotant de dos panells mòbils units entre si verticalment, un panell amb eix vertical fix i l'altre panell amb un eix vertical desplaçable horitzontalment per un carril guia. Ambdós panells estan formats per fulles de marcs vistos articulats entre ells a manera de frontissa amb ferratges de pivotació i rodaments per a la seva translació horitzontal i amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes. ​
proyectable icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Projectable de panells mòbils frontisses per l'extrem superior del marc i amb projecció cap a l'exterior, format per fulles de marcs vistos amb ferratges projectables per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 

levadizo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Llevadís de dos panells mòbils units entre si horitzontalment, practicables i desplaçables verticalment cap amunt per carrils guies, format per dos fulls de marcs vistos frontisses entre ells a tall de frontissa amb ferratges compensadors i rodaments per a la seva translació vertical i amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
 
Perfileria Gradpanel Serie CL W 80 Thermopine:
Perfileria de les gelosies de fusta Gradpanel Serie CL W 80 thermopine
 
 A Gradhermetic creem estratègies que augmenten l'eficiència energètica, fem ús òptim dels diferents sistemes per a la protecció de la forta radiació solar, generant ventilació natural, evitant així un gran consum d'energia per l'ús inapropiat de refrigeració artificial.
 
  • A HIVERN: La regulació de les lamel·les permet disminuir el consum en calefacció, ja que durant el dia amb l'obertura de lamel·les augmentem la captació d'energia solar cap a l'interior de l'edifici. Durant la nit, amb el tancament de lamel·les ajudem a mantenir la temperatura interior.
 
  • A ESTIU: L'estratègia ha de canviar, orientant les lamel·les de manera que impedeixin el pas dels raigs solars cap a l'interior de l'edifici, permetent mantenir una agradable temperatura ambient i aconseguint un substancial estalvi en aire condicionat. Durant la nit, l'obertura de lamel·les i finestres permet la circulació d'aire, reduint una altra vegada les necessitats d'aire condicionat.
Los sistemas de protección y control solar Gradhermetic contribuyen a mejorar la eficiencia energética de edificios y fachadas.  
 
Els sistemes de protecció solar de Gradhermetic són una solució excel·lent, ja que permeten regular fàcilment l'energia solar que penetra a l'interior de l'edifici:    Gradhermetic. Protecció i control solar que suposen un estalvi energètic als edificis i les vivendes
 
Les proteccions solars Gradhermetic ajuden a elevar la puntuació a l'avaluació de l'obtenció de certificats destinats a millorar la sostenibilitat.
 
Logo Breeam. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad. Logo LEED. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad.       
 
Manteniment dels nostres productes:
Mantenimiento icon Mantenimiento icon
 
Si us plau, per a un bon manteniment dels nostres productes descarregueu el manual de manteniment a la part dreta Descàrregues, apartat Manteniment.      
  Pinturas y acabados celosías de madera Gradpanel de Gradhermetic