Descripció

Les gelosies Gradpanel Sèrie CL 40 estan formades per lamel·les tubulars d’alumini extrudit, fixes, amb una secció circular de 40 mm Ø. 

Les lamel·les de CL 40 tenen la mateixa aparença, tant si s’observen des de l’interior com de l’exterior de l’edifici. A més, es poden combinar amb les d’altres models de la sèrie CL, obtenint-ne configuracions mixtes.

Les gelosies CL 40 estan formades per lamel·les amb una alta resistència als cops i a la deformació, amb una subjecció ferma, sense folgances, que redueix a la mínima expressió l’impacte sonor del vent.

A més, admeten un gran nombre d’acabats, des d’anoditzats a lacats en colors de la carta RAL. 


Col·locant les lamel·les consecutives juntes a tocar, es poden obtenir paraments sense solució de continuïtat aparent.

 

Infografia característiques de les gelosies d'aumini extrudit Gradpanel Serie CL 40

Tecnical descriptionExpand all

  Taula de característiques de les gelosies d'aumini extrudit Gradpanel Serie CL 40  
Instal·lació de lamel·les Gradpanel Sèrie CL 40 sobre muntants per a aplicació Paraments i en marcs per a la resta d'aplicacions. 
La possibilitat de poder separar més les lamel·les, segons requeriment del projecte, ajuda a les reduccions del cost del conjunt.
Instal·lació en obra de marcs amb lamel·les muntades per a totes les aplicacions possibles.
 Aplicacions i definicions:
 
Paramento icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Parament per a revestiments d'edificis a mode de façanes ventilades o murs cortines, realitzades amb protecció solar de lamel·les en continu, orientables o fixes amb possibilitat de diferents inclinacions, fixades a suports-biguetes ocultes o muntants ocults.
 
Fijo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Marc Fixe per a panells fixos en buits o revestiments de façanes format muntants vistos o entre marcs vistos amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
corredero icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Correder de panells mòbils, desplaçables horitzontalment per carrils guies situats a l'interior o exterior de les façanes, format per fulles amb marcs vistos amb ferratges i rodaments per al desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
practicable pivotante icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Practicable Pivotant de panells mòbils amb pivotació sobre un eix vertical prop de l'extrem del panell, format per fulla de marc vist amb ferratges pivotants per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
 corrugable pivotante icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Corrugable Pivotant de dos panells mòbils units entre si verticalment, un panell amb eix vertical fix i l'altre panell amb un eix vertical desplaçable horitzontalment per un carril guia. Ambdós panells estan formats per fulles de marcs vistos articulats entre ells a manera de frontissa amb ferratges de pivotació i rodaments per a la seva translació horitzontal i amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes. ​
proyectable icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Projectable de panells mòbils frontisses per l'extrem superior del marc i amb projecció cap a l'exterior, format per fulles de marcs vistos amb ferratges projectables per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
  
 
levadizo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Llevadís de dos panells mòbils units entre si horitzontalment, practicables i desplaçables verticalment cap amunt per carrils guies, format per dos fulls de marcs vistos frontisses entre ells a tall de frontissa amb ferratges compensadors i rodaments per a la seva translació vertical i amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
Perfileria Gradpanel Serie CL 40:
 
Perfileria de les gelosies d'aumini extrudit Gradpanel Serie CL 35
 Taula de limitacions Gradpanel Serie CL 40:
 
 
Tabla de limitaciones celosías de aluminio extruido Gradpanel Serie CL 40 de Gradhermetic definitiva
 
En Gradhermetic creamos estrategias que aumentan la eficiencia energética, hacemos uso óptimo de los diferentes sistemas para la protección de la fuerte radiación solar, generando ventilación natural, y evitando así un gran consumo de energía por el uso inapropiado de refrigeración artificial.  
 
  • En INVIERNO: La regulación de las lamas permite disminuir el consumo en calefacción, ya que durante el día con la apertura de lamas aumentamos la captación de energía solar hacia el interior del edificio. Durante la noche, con el cierre de lamas ayudamos a mantener la temperatura interior.
 
  • En VERANO: La estrategia debe cambiar, orientando las lamas de modo que impidan el paso de los rayos solares hacia el interior del edificio, permitiendo mantener una agradable temperatura ambiente y consiguiendo un sustancial ahorro en aire acondicionado. Durante la noche, la apertura de lamas y ventanas permite la circulación de aire, reduciendo otra vez las necesidades de aire acondicionado.
Los sistemas de protección y control solar Gradhermetic contribuyen a mejorar la eficiencia energética de edificios y fachadas.
 
Els sistemes de protecció solar de Gradhermetic són una solució excel·lent, ja que permeten regular fàcilment l'energia solar que penetra a l'interior de l'edifici:    Gradhermetic. Protecció i control solar que suposen un estalvi energètic als edificis i les vivendes      
 
Les proteccions solars Gradhermetic ajuden a elevar la puntuació a l'avaluació de l'obtenció de certificats destinats a millorar la sostenibilitat.
 
Logo Breeam. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad. Logo LEED. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad.       
  Gradhermetic Gradcolors - Taula de colors i acabats Gradpanel Serie CL      
 
Manteniment dels nostres productes:
Mantenimiento icon Mantenimiento icon
 
Si us plau, per a un bon manteniment dels nostres productes descarregueu el manual de manteniment a la part dreta Descàrregues, apartat Manteniment.