Descripció

Les gelosies Gradpanel Sèrie E 120 estan formades per lamel·les tubulars, d’alumini extrudit, amb una secció el·líptica de 120x18 mm.

L’orientació de les lamel·les s’aconsegueix mitjançant una platina mòbil d’alumini extrudit, a la qual estan fixades mitjançant cargolam autoblocant d’acer inoxidable. 

L’alumini extrudit de les lamel·les ofereix una alta resistència a l’impacte i a la deformació, cosa que aporta un alt grau de seguretat al sistema. 

Són possibles un gran nombre d’acabats, des d’anoditzats a lacats en colors de la carta RAL.

 

Infografia característiques de les gelosies d'aumini extrudit Gradpanel Serie E 120

Tecnical descriptionExpand all

 

Caracteristica lama E120

 
La possibilitat de poder separar més les lamel·les, segons requeriment del projecte, ajuda a les reduccions del cost del conjunt.
Instal·lació en obra de marcs amb lamel·les muntades per a totes les aplicacions possibles.
 
Aplicacions i definicions:
 
Paramento icon
Sistemes de gelosies d' aplicación Parament per a revestiments d'edificis a mode de façanes ventilades o murs cortines, realitzades amb protecció solar de lamel·les en continu, orientables o fixes amb possibilitat de diferents inclinacions, fixades a suports-biguetes ocultes o muntants ocults.
Fijo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Marc Fixe per a panells fixos en buits o revestiments de façanes format muntants vistos o entre marcs vistos amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
corredero icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Correder de panells mòbils, desplaçables horitzontalment per carrils guies situats a l'interior o exterior de les façanes, format per fulles amb marcs vistos amb ferratges i rodaments per al desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
Practicable batiente icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Practicable Batent de panells mòbils frontisses per un extrem a un marc exterior format per fulles de marcs vistos amb ferramentes practicables per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
practicable pivotante icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Practicable Pivotant de panells mòbils amb pivotació sobre un eix vertical prop de l'extrem del panell, format per fulla de marc vist amb ferratges pivotants per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
proyectable icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Projectable de panells mòbils frontisses per l'extrem superior del marc i amb projecció cap a l'exterior, format per fulles de marcs vistos amb ferratges projectables per al seu desplaçament amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.
 
corrugable pivotante icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Corrugable Pivotant de dos panells mòbils units entre si verticalment, un panell amb eix vertical fix i l'altre panell amb un eix vertical desplaçable horitzontalment per un carril guia, els dos panells estan formats per fulles de marcs vistos articulats entre ells a manera de frontissa amb ferratges de pivotació i rodaments per a la seva translació horitzontal i amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.        
 
corrugable batiente icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Corrugable Batent de diversos panells mòbils units entre si verticalment, practicables i desplaçables horitzontalment per carrils guies, format per diverses fulles de marcs vistos abisagrats entre ells com a acordió amb ferratges practicables i rodaments per a la seva translació horitzontal i amb protecció solar de panells de malles expandida.        
 
levadizo icon
Sistemes de gelosies en Aplicació Llevadís de dos panells mòbils units entre si horitzontalment, practicables i desplaçables verticalment cap amunt per carrils guies, format per dos fulls de marcs vistos frontisses entre ells a tall de frontissa amb ferratges compensadors i rodaments per a la seva translació vertical i amb protecció solar de lamel·les orientables o fixes.            
    Perfilería Gradpanel Serie E 120:  Perfileria lama celosías de aluminio perfilado Gradpanel Serie P 120 de Gradhermetic    
 
Taujla de limitacions Gradpanel Serie E 120:
 
Tabla de limitaciones celosías de aluminio extruido Gradpanel Serie E 120 de Gradhermetic definitiva
   
 

Tipus i definicions:  

Motor icon
Accionament a Motor: accionament d'orientació automàtica de lamel·les amb operador vist (motor Lineal) o amb operador ocult (motor tubular), depenent del tipus de lamel·les i marc a utilitzar, amb un punt de comandament individual per gestionar la maniobra o amb possibilitat de comandament general. Els nostres sistemes són adaptables per als diferents llenguatges domòtic. Les funcions d'utilització dels diferents automatismes es descriuen a les instruccions i advertiments del fabricant.
 
motor solar
Accionament a Motor Solar: accionament d'orientació automàtica de lamel·les amb operador ocult (motor tubular) impulsat per energia solar, motor de baix consum i bateria de llarga durada alimentada per cèl·lules fotovoltaiques que ofereixen una autonomia infinita en tota mena de climes. Controla de forma automàtica la càrrega i força aplicada al sistema de lamel·les, amb comandament per gestionar la maniobra sense fil amb tecnologia Wirefree. Les funcions d'utilització dels automatismes es descriuen a les instruccions i advertiments del fabricant.
 
Manual icon
Accionament Manual: accionament d'orientació manual de lamel·les per a la gestió de la maniobra amb diferents possibilitats de comandaments (pom, palanca, gallet, maneta, cardan, cilindre lineal i teleflex) depenent del tipus de lamel·les i marc a utilitzar.
 
 A Gradhermetic creem estratègies que augmenten l'eficiència energètica, fem ús òptim dels diferents sistemes per a la protecció de la forta radiació solar, generant ventilació natural, evitant així un gran consum d'energia per l'ús inapropiat de refrigeració artificial.
 
  • A HIVERN: La regulació de les lamel·les permet disminuir el consum en calefacció, ja que durant el dia amb l'obertura de lamel·les augmentem la captació d'energia solar cap a l'interior de l'edifici. Durant la nit, amb el tancament de lamel·les ajudem a mantenir la temperatura interior.
 
  • A ESTIU: L'estratègia ha de canviar, orientant les lamel·les de manera que impedeixin el pas dels raigs solars cap a l'interior de l'edifici, permetent mantenir una agradable temperatura ambient i aconseguint un substancial estalvi en aire condicionat. Durant la nit, l'obertura de lamel·les i finestres permet la circulació d'aire, reduint una altra vegada les necessitats d'aire condicionat.
Los sistemas de protección y control solar Gradhermetic contribuyen a mejorar la eficiencia energética de edificios y fachadas.  
 
 
Els sistemes de protecció solar de Gradhermetic són una solució excel·lent, ja que permeten regular fàcilment l'energia solar que penetra a l'interior de l'edifici:    Gradhermetic. Protecció i control solar que suposen un estalvi energètic als edificis i les vivendes
 
Les proteccions solars Gradhermetic ajuden a elevar la puntuació a l'avaluació de l'obtenció de certificats destinats a millorar la sostenibilitat.
 
Logo Breeam. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad. Logo LEED. Las protecciones solares Gradhermetic ayudan a elevar la puntuación en la evaluación de la obtención de estos certificados destinados a mejorar la sostenibilidad.       
  Gradhermetic Gradcolors gelosies d'alumini extrudit Gradpanel Serie E      
 
 
Manteniment dels nostres productes:
Mantenimiento icon Mantenimiento icon
 
Si us plau, per a un bon manteniment dels nostres productes descarregueu el manual de manteniment a la part dreta Descàrregues, apartat Manteniment.